Šperk roku 2009                                                       

2.verze 4.8.2009

  

SKH ČR, profesní sdružení klenotníků a hodinářů v ČR, a Incheba Praha s.r.o., organizátoři jediné celostátní oborové výstavy Hodiny a Klenoty 2009, která proběhne na Výstavišti v Praze-Holešovicích ve dnech 30.9 – 3. 10. 2009, vyhlašují jako doprovodnou akci uvedené výstavy:

 

Soutěž:                                               šPERK ROKU 2009

 

Organizátor soutěže:                             SKH ČR, Kozí 4, 110 00 Praha 1

Spoluorganizátor:                                 Incheba Praha s.r.o., Výstaviště, 170 00 Praha 7

 

Soutěžní kategorie:                               Kategorie S: studentský šperk (SPV,SUPŠ,VŠUP)

(Student jewel) v kategorii:

S 1 – art                     (umělecký)

S 2 – commercial       (komerční)

                                                          

Kategorie A: umělecký šperk

                                                           (Artistic jewel)

 

Kategorie C:  komerční šperk.

                                                           (Commercial jewel)

 

Účastníci:                                            Kategorie S – studenti ve všech školních zařízeních

                                                           Kategorie A, C – tvůrci z praxe, kteří nejsou v kate-

                                                           gorii „student“

 

Cílem soutěže

je prezentovat tvůrce, výrobky a trendy, které podléhají dynamickému vývoji jak módy, tak i tvůrčím snahám designérů a šperkařů o vyjádření svých uměleckých ambicí. Soutěž tak přispívá již 8.rokem k hlubšímu poznání oboru zlatnictví a klenotnictví, dává možnost veřejné konfrontace názorů na uměleckou tvorbu a vytváří základnu pro růst budoucích umělců – zlatníků a klenotníků, kteří jsou pokračovateli  řemeslné  tradice, jejíž slavné počátky lze nalézt již za doby vlády Karla IV. a Rudolfa II.

 

Soutěž také dává nový rozměr pro posouzení vystavených šperků v konfrontaci s těmi, které vyrábějí a na trh dodávají renomované firmy.Jedinečná výstava Hodiny a Klenoty 2009 tak umožňuje setkání názorů umělců s názory, které odráží nabídka na trhu.

 

Studentský šperk, kategorie S:

umožňuje studentům uměleckých škol  všech druhů prezentovat své vlastní a originální šperky před spotřebitelskou i odbornou veřejností, a tak zvýšit známost školního zařízení, v jehož prostorách exponáty vzniknou, a vlastní tvůrčí renomé každého soutěžícího. Školské zařízení může předložit  do soutěže max. 20 ks/souprav šperků v každé kategoii (celkem tedy max. 40 ks/souprav šperků) - např. vítězné šperky z interní školní soutěže v daném roce, a to jak v kategoii S 1 umělecká  - art, tak i S 2 – komerční.

 

Umělecký šperk,  kategorie A:

Otevírá tvůrci šperku  možnost pro hledání a vytvoření unikátního designu uměleckého  šperku. Toto kriterium může být vyjádřeno použitím klasických materiálů jako jsou  dřevo, sklo apod. a  dalších kovových materiálů (zlato, stříbro, platina, ocel, měď aj.) v celokovovém šperku a/nebo v kombinaci s přírodními nebo syntetickými kameny. Každý umělec jednotlivec může předložit do soutěže v daném roce max. 5 ks/souprav šperků.

 

Komerční šperk, kategorie C:

v kategorii komerční šperk  se soutěže mohou zúčastnit všichni, kdo mají zájem a invenci porovnat své návrhy šperků s výrobky jiných tvůrců. Maximální počet ks/ sad šperků od 1 autora činí 5 ks, firma může předložit k soutěži výrobky max. od 5 autorů, tj. 25 ks/souprav.

 

Kriteria hodnocení a závěry jury:

 - kvalita řemeslného zpracování

- umělecká hodnota a design šperku dle aktuálního názoru členů jury

- rozhodnutí jury je pro daný ročník soutěže konečné a nelze je právně ani jinak napadnout.

  

Organizační zajištění:

 - sestavení hodnotící jury 9 až 15 osob (školy, galerie, kunsthistorik, zást.výrobců spotřebitelů a pod., zajistí SKH ČR) a úhradí náklady spojené  s její činností

 - příjem balíčků se šperky do soutěže :přepážka příjmu, Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1 v době od 14. do  18.9. 2009 v úředních hodinách (viz www.puncovniurad.cz), nebo lze zaslat poštou na adresu Puncovní úřad Praha, Kozí 4, 110 00 Praha 1. Puncovní úřad nekontroluje interní obsah zásilky, pouze přebírá zásilku jako celek, a nevystavuje žádné potvrzení.  Odesilatel označí zásilku viditelně ŠPERK ROKU 2009.

 

Vyhodnocení exponátů dle kategorií: 22. září 2009   v zasedací místnosti Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 00 Praha 1, začátek hodnocení od 10,00 – do 17,00 hod. 

 

- spolupráce s redakcí časopisu Klenotník Hodinář při prezentaci vítězných exponátů

- spolupráce s vybranými medii (společně s Inchebou Praha v rámci mediálního plánu)

- vyhlášení výsledků na gala večeru, který společně uspořádají SKH ČR a  

   Incheba Praha (pravděpodobně 30.9.2009 večer v areálu Výstaviště Praha)

- předání cen během gala večera výstavy Hodiny a Klenoty 2009

- vystavení všech soutěžních exponátů ve vhodných prostorách během výstavy Hodiny a

  Klenoty 2009 (po dohodě s Inchebou Praha).    

- SKH ČR  se dále pokusí získat 1 – 2 sponzory soutěže (fin.ústavy apod.) ke zvýšení

   finančních odměn pro vítěze ve všech katergoriích popř.úhrady nákladů a po dohodě

   s Inchebou Praha zajistí případnou vhodnou prezentaci dalšího sponzora.

 

 

Finanční zajištění soutěže :

 

Odměny pro jednotlivé kategorie:

 

Kategorie

S-studentský šperk

A-umělecký šperk

C-komerční šperk

Přispívající

Každá kateg.

 S1Art a S2Com

 

 

 

1./2.a 3.místo: Kč

1./2.a 3.místo: Kč

1./2.a 3.místo: Kč

SKH ČR

2000 / 1500 / 1000

2000 / 1500 / 1000

2000 / 1500 / 1000

Incheba Praha

Výstavní prostory

Výstavní prostory

Výstavní prostory

Sponzor 1 resp. 2

 

 

 

 

SKH ČR, organizátor soutěže Šperk roku 2009, si vyhrazuje právo fotografovat,nebo snímat kamerou soutěžní exponáty a tyto fotografie/záznam následně použít k mediální podpoře známosti soutěže a jejích organizátorů, jakož i tvůrců šperků a prostředí, v němž vznikaly.

Soutěžící (fyz./práv.osoba) předložením šperků do soutěže zároveň souhlasí s tím, aby fotografické materiály a/nebo záznamy jejich výrobků pořízené v soutěži Šperk roku 2009  mohly být rovněž použity k marketingovým účelům a k podpoře známosti soutěže Šperk roku 2009, soutěže Hodiny a Klenoty 2009 a jejich  organizátorů. Případný výtěžek z prodeje fotografií/záznamů šperků, CD nosičů apod.plně náleží organizátorovi soutěže, tj. SKH ČR.

 

Bezpečnostní opatření – pojištění:

(1)

Soutěžní šperky budou od 14.9. do 18.9. 2009 v péči Puncovního úřadu, po dobu trvání výstavy Hodiny a Klenoty 2009 pod ochranou bezpečnostní služby na výstavě Hodiny a Klenoty 2009. Po skončení výstavy budou šperky uloženy v trezoru  popř. vráceny osobně a v termínu po vzájemné dohodě soutěžícím.

(2)

Každý účastník soutěže předloží kromě popisu soutěžního exponátu – viz příloha č.1 – také fotodokumentaci každého jednotlivého soutěžního exponátu/soupravy a uvede jeho pojistnou hodnotu. Účastník si hradí pojištění soutěžních exponátů proti krádeži a loupeži na vlastní náklady.

Fotodokumentací se rozumí výtisk soutěžního exponátu na barevné tiskárně.

(3)

Organizátor soutěže zajistí ve spolupráci s Inchebou Praha s.r.o. ochranu celé expozice vystavovaných šperků v rámci výstavy Hodiny a Klenoty 2009 proti krádeži nebo loupeži popř. proti ztrátě v důsledku živelné pohromy (povodeň, požár).

(4)

Organizátor upřesňuje proceduru předání soutěžních šperků pro jejich aranžování na výstavě tak, že bude předáván(a) kus po kuse(souprava) proti podpisu předávajícího a přejímajícího – bude vyznačeno v seznamu soutěžních předmětů.

 

Cest.náklady – členům jury : úhrada proti předloženým dokladům.

 

 

V Praze dne 4.8.2009

 

 

Ing. Zdeněk Hlubuček v.r.                                                      Ing. Jan Hlaváč v.r.

Prezident SKH ČR                                                                 Generální tajemník SKH ČR