MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j.: 05/37754/2003 V Praze dne . května 2003
Výtisk č.:

Pro schůzi vlády České republiky

Věc: Návrh Zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonů

Důvod předložení: Obsah:

Na základě schválení věcného záměru I. Návrh usnesení
zákona vládou ČR II. Předkládací zpráva
dne 19. května 2003. III. Návrh Zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonůPředkládá: Bohuslav Sobotka
ministr financí

I.
N á v r h
U S N E S E N Í
vlády České republiky

ze dne č.

k návrhu Zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonů


V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh Zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. u k l á d á

ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona podle bodů I a II tohoto usnesení vyslovila souhlas již v prvém čtení;

IV. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s návrhem uvedeným v bodě III tohoto usnesení,
2. ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.

Provedou:
předseda vlády,
ministr financí

II.
Předkládací zpráva


Vláda byla informována na svém zasedání dne 16. prosince 2002 o výsledcích závěrečného zasedání Kimberleyského procesu (dále jen �KP�), které se konalo 4. � 5. listopadu 2002 v Interlakenu (Švýcarsko). Bylo dosaženo ujednání o společném rámci systému národních certifikačních postupů (Kimberleyský systém certifikace), včetně �implementačního data� 1. leden 2003. V souladu s usnesením vlády ze dne 30.10.2002 č. 1062 delegace ČR na zasedání KP informovala o úmyslu ČR připojit se k implementaci Kimberleyského systému certifikace do konce roku 2003.
Účastníkem Kimberleyského systému certifikace je k 1. lednu 2003 též Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí, která pro účely implementace systému certifikace KP do svého právního systému vypracovala Nařízení Rady Evropské unie č. 2368/2002, schválené dne 20. prosince 2002. Nařízení bylo publikováno v Official Journal of the European Communities (L 358) dne 31. prosince 2002 a nabylo v tento den účinnosti.
Vzhledem k politickému závazku vyplývajícímu ze zasedání KP v Gaborone (viz usnesení vlády ze dne 21. 11. 2001 č. 1237/2002), k jednoznačně deklarovanému úmyslu ČR stát se členem Kimberleyského systému certifikace nejpozději do konce roku 2003, i k nutnosti harmonizovat právní systém ČR s právem EU, je nyní nutné učinit urychlené kroky k implementaci zásad KP do právního systému ČR.
Řešení této otázky je naléhavé i z toho důvodu, že nezapojení se do systému certifikace KP pro ČR znamená výrazné omezení možností dovozu a vývozu surových diamantů, včetně průmyslových. Výsledný dopad se týká jak dovozců a zpracovatelů surových diamantů, tak i následných uživatelů nástrojů s obsahem diamantů a obráběcích strojů, kde jsou tyto nástroje používány (strojírenský a automobilový průmysl jako celek).
Ministerstvo financí vypracovalo návrh věcného záměru Zákona o podmínkách dovozu, vývozu, transitu a nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonů, který vláda ČR schválila dne 19. května 2003.
Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vypracovalo paragrafované znění navrhovaného zákona, kam byly zapracovány rovněž připomínky uvedené ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády ČR. Navrhovaným zákonem se včlení zásady Kimberleyského systému certifikace do právního řádu ČR. Je záměrem, aby zákon o KP nabyl účinnosti co nejdříve.