Stanovy Sdružení klenotníků a hodinářů ČR, Kozí 4, 110 00 Praha 1
 1. Postavení, poslání a činnost organizace:

§ 1

Název a sídlo

1.
Název je Sdružení klenotníků a hodinářů ČR, dále organizace, IČO:65 99 95 50, DIČ: 001-65 99 95 50

2.
Sídlem organizace je , Kozí 4, 110 00 Praha 13. Územní působnost je v České republice.

§ 2

Postavení organizace

1.
Organizace je budována na principu dobrovolnosti jako nevládní, zájmové a profesní sdružení.

2.
Sdružuje právnické nebo fyzické osoby, zabývající se výrobou a obchodem v oboru klenotnictví a v oborech souvisejících.

3.
Organizace není vůči svým členům stupněm řízení a nezasahuje do jejich podnikatelské pravomoci.

4.
Organizace je právnickou osobou. Navenek ji zastupuje prezident a viceprezidenti, generální tajemník organizace nebo pověřené osoby.

5.
Na základě rozhodnutí svých členů (valné hromady), nebo správní rady následně potvrzeného valnou hromadou, se může organizace stát kolektivním členem jiných zájmových organizací nebo sdružení.

6.
Postavení organizace v její funkci odborného společenstva je zásadně vymezeno zákonem ČR o hospodářské komoře č. 301/1992 Sb.

§ 3

Poslání organizace

1.
Posláním organizace je prosazování zájmů členů a jejich potřeb, pomoc úspěšnému podnikání a aktivní spolupráce. Zejména se jedná o následující činnosti:

a) hájit společné i specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady v rámci organizace i mimo ni.
b) iniciativně se podílet na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, která ovlivňují podnikání v klenotnictví a v oborech souvisejících dle §2, odst. 2.
c) zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů. Jde zejména o činnosti informačního , poradenského, výchovně vzdělávacího i jiného charakteru.
d) spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí a napomáhat vytváření podmínek pro přímou spolupráci členů s partnery z jiných zemí.
e) spolupracovat s ostatními zájmovými podnikatelskými subjekty v zájmu dalšího rozvoje.
f) prosazovat zájmy svých členů s cílem zajistit rovnocenné podmínky v soutěži se zahraničními dodavateli zejména na tuzemském trhu.

 1. Trvání organizace:

§ 4

Trvání organizace

1.
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

 1. Členství ve organizaci, jeho vznik a zánik.

§ 5

Členství v organizaci

1.
Členství v organizaci je dobrovolné.

2.
Členství může být buď individuální, kolektivní nebo přidružené.:

a) individuálním členem je právnická nebo fyzická osoba
b) kolektivním členem může být organizovaná skupina podnikatelů (společenstva, sdružení apod. ), zastoupená delegovaným zástupcem,
c) přidruženým členem se mohou státi i organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž společenství bude organizaci ku prospěchu, jako vysoké a odborné školy, učňovská zařízení, muzea apod.

3.
Čestným členem může být vynikající osobnost, která se mimořádně zasloužila o obor.

§ 6

Vznik členství

1.
Členství vzniká rozhodnutím o přijetí do organizace správní radou na základě písemné přihlášky doporučené nejméně dvěma členy organizace a současně složením zápisného a zaplacením členského příspěvku.

2.
Členství v organizaci nepřechází na nové subjekty, které vzniknou rozdělením dosavadního členského subjektu3. Dokladem o členství v organizaci je písemné rozhodnutí vydané správní radou.

§ 7

Ukončení členství

1.
Členství končí vystoupením členského subjektu nebo vyloučením.

2.
Členství v organizaci je možno ukončit písemným sdělením zaslaným správní radě. V žádosti není nutné uvádět důvody pro vystoupení. Právnímu nástupci nenáleží právo členství v organizaci.

3.
Členství v organizaci může být ukončeno rozhodnutím správní rady o vyloučení těchto důvodů:

3. 1. neplacení členských příspěvků v termínu dle stanov
3. 2. pravomocným odsouzením soudu v souvislosti s podnikatelskou činností
3. 3. neplněním základních povinností člena organizace dle § 10 stanov. K projednání vyloučení musí být člen písemně pozván s řádným uvedením důvodů minimálně 2 měsíce před jednáním představenstva.

4.
Zánikem organizace.

5.
Členům, kterým zaniklo členství v organizaci, nepřísluší nárok na navrácení členského poplatku ani na jiné majetkové vypořádání.

6.
Oprava rozhodnutí správní rady v záležitostech § 6, 7 a 8 je možná jen s odvoláním k valné hromadě.

7.
U fyzických osob úmrtím nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

§ 8

Pozastavení členství

1.
Členství v organizaci je možné pozastavit na žádost člena nebo rozhodnutím správní rady.

2.
Při vážném porušení povinností člena organizace může být členství pozastaveno ihned rozhodnutím správní rady, v ostatních případech po projednání se členem. Rozhodnutí o pozastavení členství je členu oznámeno písemně.

3.
Členství může být pozastaveno maximálně na jeden rok od rozhodnutí o pozastavení členství.

4.
Členům s pozastaveným členstvím jsou omezena práva člena, zejména právo volit a být volen do orgánů organizace a dále právo vyplývající z článků 2, 3, 4 a 5 § 9.

5.
Obnovení pozastaveného členství je možné usnesením orgánu, který rozhodl o pozastavení členství.

  IV. Členství ve organizaci, jeho vznik a zánik.

§ 9

Práva členů

1.
Zúčastnit se valné hromady, volit a být volen do všech orgánů organizace a jejich prostřednictvím se účastnit řízení organizace.

2.
Dostávat periodické informace o záměrech centra, výsledcích jednání konaných jménem organizace, konkursních řízeních apod.

3.
Používat na firemních dopisech a dalších materiálech text “člen organizace” a dále Logo organizace podle schválených zásad, které schvaluje valná hromada organizace.

4.
Podávat iniciativní návrhy na činnost organizace a podněty pro hospodářské centrum prostřednictvím sekretariátu organizace.

5.
Používat všechny ostatní výsledky činnosti organizace a její zařízení.

§ 10

Povinnosti členů

1.
Dodržovat stanovy organizace jako vstupní podmínku, jinak dobrovolné členství.

2.
Dodržovat obecně uznávané morální zásady a serióznost v jednání a podnikání.

3.
Podnikatelskou činností usilovat o dosažení vysokého standartu děl na základě vysoké kvality všech prací.

4.
Při odborné a obchodní činnosti jednat tak, jak to vyžaduje etika a zvyky obchodování.

5.
Aktivně spolupracovat na realizaci schváleného programu činnosti.

6.
Poskytovat orgánům organizace podklady a informace potřebné k uskutečňování cílů a úkolů organizace v rozsahu schváleném správní radou.

7.
Přispívat do konce února běžného roku stanoveným ročním členským poplatkem na činnost organizace, nebo v termínu, který určí správní rada pro nové členy v běžném roce.

  V. Orgány organizace, jejich vytvoření a pravomoci.

§ 11

Orgány organizace

Orgány organizace jsou:

§ 12

Valná hromada

Její složení, svolání a schopnost usnášení:

1.
Valnou hromadu tvoří členové organizace. Člen se účastní jednání valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím jednoho zástupce.

2.
Valnou hromadu svolává správní rada pravidla každé dva roky v období březen-červen. Pokud o to požádá prostá většina Správní rady nebo 30 % členů, je svolána mimořádná valná hromada do 6 týdnů.

3.
Řádné svolání valné hromady musí být písemné s oznámením programu jednání nejméně v předstihu 21 dnů.

4.
Jednání valné hromady řídí prezident nebo viceprezident, nebo generální tajemník nebo pověřený člen správní rady. O usneseních se hlasuje. Každý člen organizace má jeden hlas, není-li před zahájením hlasování stanoveno jinak. Rozhoduje prostá většina přítomných hlasů

5.
Každá řádně svolaná valná hromada je způsobilá usnášení. Zápis podepisují předsedající a generální tajemník, není-li tajemník přítomen, podepíše se předse-dající další člen správní rady. Usnesení obdrží každý člen organizace.

§ 13

Úkoly řádné valné hromady

Řádné valné hromadě je vyhrazeno k rozhodnutí a schválení:

1.
Jednacího řádu valné hromady.

2.
Zprávy o činnosti podané správní radou.

3.
Zprávy dozorčí rady.

4.
Program činnosti organizace.

5.
Přijetí stanov a jejich změny.

6.
Rozhodnutí o vyloučení a přijetí členů jen v případě odvolání.

7.
Usnesení o jmenování čestných členů organizace.

8.
Rozhoduje o zániku organizace a jmenuje likvidátora.

9.
Volí orgány organizace (správní radu, dozorčí radu).

§ 14

Správní rada organizace

1.
Správní rada organizace je 3 - 9 členná, volí ji valná hromada na období čtyř let. Členství ve správní radě je čestnou funkcí. Ze svého středu volí prezidenta, dva viceprezidenty, kteří jsou oprávněni podepisovat písemnosti související s činností organizace. Správní rada je řídícím orgánem organizace v období mezi konáním valných hromad, svolává se podle potřeby minimálně 4x ročně. V případě potřeby je možné doplnit počet členů správní rady kooptací, která podléhá schválení následující valnou hromadou. Místo, čas a program jednání správní rady stanoví prezident nebo viceprezident nebo pověřený člen správní rady. Požádá-li o svolání nadpoloviční většina správní rady, je povinen svolat mimořádné zasedání rady a uskutečnit její konání do jednoho měsíce.

2.
Členství ve správní radě je nezastupitelné, člen správní rady , u něhož se podstatně změní podmínky, za kterých byl zvolen, je povinen nabídnout rezignaci. Resignaci bere správní rada na vědomí.

3.
Správní rada vykonává svou působnost zejména:

4.
Správní rada je schopna usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Přijat je návrh, pro který se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů platí návrh, pro který se vyslovil předsedající. Hlasování se provádí aklamací. O schůzích správní rady se pořizují zápisy, které podepisují předsedající a generální tajemník, není-li generální tajemník přítomen, podepíše zápis spolu s předsedajícím další člen správní rady. Originály zápisů se ukládají v archivu svazu, opisy zápisu se zašlou všem členům správní rady do jednoho měsíce.

5.
Organizace může zřídit další konzultativní orgány.

6.
Správní rada jmenuje generálního tajemníka.

7.
Organizaci zastupuje prezident správní rady nebo k tomu zmocní další členy správní rady.

8.
K podepisování právně závazných listin a finančních dispozic jsou oprávněni prezident a viceprezidenti organizace a pověření členové správní rady. Běžnou agendu podepisuje generální tajemník.

9.
Členství ve správní radě zaniká:

10.
Uvolní-li se funkce člena správní rady z důvodů uvedených ve stanovách, kooptuje správní rada nového člena. Kooptace podléhá schválení následující valné hromady.

11.
Správní rada jmenuje a odvolává zástupce organizace ve sněmu hospodářské komory respektive v dalších profesních a zájmových organizacích.

12.
Správní rada rozhoduje v souladu se stanovami o zrušení členství.

13.
Návrhy předkládají členové správní rady a generální tajemník.

14.
Mzdu generálního tajemníka stanoví správní rada.

15.
Generální tajemník je z titulu své funkce členem správní rady s hlasem poradním.

§ 15

Dozorčí rada

1.
Dozorčí rada je tří až pěti-členná a je volena valnou hromadou na dobu čtyř let. Členové dozorčí rady mají právo zúčastňovat se všech schůzí správní rady.

2.
Nejméně dva členové dozorčí rady musí mít k výkonu funkce odbornou způsobilost, nemohou jimi být osoby, které jsou členy správní rady, pracovníky organizace či příbuznými nebo podřízenými těchto osob.

3.
Dozorčí rada ověřuje účty a revizní finanční zprávu a po projednání zprávy o hospodaření správní rady a odstranění případných závad předkládá svou zprávu správní radě a valné hromadě.

4.
Členství v dozorčí radě zaniká:

5.
Uvolní-li se funkce člena dozorčí rady z důvodů uvedených ve stanovách, kooptuje dozorčí rada nového člena. Kooptace podléhá schválení valnou hromadou.

§ 16

Profesionální aparát

1.
Představenstvo zřizuje pro zajištění chodu organizace profesionální aparát, který se řídí stanovami. Tento aparát se řídí dále organizačním řádem, je-li vydán.

2.
Generální tajemník řídí a odpovídá za hospodářskou a správní agendu organizace, provádí operativní dispozice s majetkem svěřeným mu správní radou, obhospodařuje prostředky organizace a vykonává dohled nad zachováním, rozmnožováním a správou majetku. Shromažďuje podněty k využití prostředků a jeho další činnosti a předkládá je správní radě k posouzení.

3.
Zabezpečuje činnost sekretariátu v souladu se schváleným statutem a upřesněným programem činnosti.

4.
Zabezpečuje zpracování ekonomických informací a zpracování roční účetní uzávěrky.

5.
Je oprávněn jednat jménem organizace ve všech věcech výslovně mu svěřených správní radou.

§ 17

Povinnost mlčenlivosti

1.
Členové správní rady a pracovníci sekretariátu mají povinnost zachování mlčenlivosti o údajích a informacích, které získají od členů organizace. Např. v souvislosti s podnikatelskými iniciativami pokud je členové označí za informace důvěrné, pouze pro vnitřní potřebu.

2.
Tato povinnost platí po dobu dvou let i po skončení funkce nebo pracovního poměru.

3.
V případě, že stanovené podmínky budou porušeny, může být vůči členovi nebo pracovníkovi uplatňována sankce.

§ 18

Členské příspěvky

1.
Zápisné člena je 1.000 Kč a v dalších letech může být upravováno správní radou. Roční příspěvky se platí do jednoho měsíce od přijetí, v běžném roce do konce února.

2.
Základní roční členský příspěvek je pro fyzickou osobu 3.000 Kč, pro právnickou osobu 10.000, - Kč. V dalších letech může být výše členského příspěvku správní radou upřesňována a navýšena až o 100 %. Další navýšení nad 100 % vyžaduje souhlas valné hromady.

3.
Členové organizace eventuelně jiné subjekty mohou poskytnout organizaci podle svého uvážení a možností dobrovolné příspěvky nebo dotace. 4. Správní rada je oprávněna v případě vydání zákonného předpisu, který by se dotýkal oblasti členských příspěvků (např. zákon o komorách), přiměřeně změnit text tohoto paragrafu.

  IV: Majetek organizace.

§ 19

1.
Základní majetek organizace tvoří:a)majetek hmotnýb)majetek nehmotný.

2.
Za správu majetku odpovídá sekretariát organizace a o hospodaření s tímto majetkem podává generální tajemník zprávu správní radě pololetně nebo v oprávněných případech podle potřeby.

3.
Organizace odpovídá za své závazky do výše svého majetku. Členové neručí za jejich splnění a jejich podíl na hospodářských ztrátách se omezuje na znehodnocení členských poplatků.

4.
Organizace vede předepsaným způsobem účetnictví a sestavuje účetní uzávěrku.

  V. Zrušení organizace a likvidace.

§ 20

Zrušení organizace

1.
Při zrušení organizace se použití obecně platné právní předpisy.

  VI. Závěrečná a společná ustanovení.

§ 21

1.
Správní rada může stanovit, bude-li to považovat za potřebné, podrobnější organizační pravidla navazující na tyto stanovy.

2.
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou a účinnosti dnem jejich registrace.

3.
Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov se řídí obecně platnými právními předpisy.

V Praze dne: 25. září 1997