Správní a dozorčí rada
Sdružení klenotníků a hodinářů ČR
Kozí 4
110 00 Praha 1


Zásady pro používání Loga Sdružení

Příloha
Stanov Sdružení ze dne 25.9. 1997 ve znění změn ze dne 7.dubna 1998.

Preambule:

Právo užívat LOGO Sdružení garantuje před veřejností a ostatními subjekty, že jeho nositel dodržuje etiku podnikání v oblasti výroby a obchodu se šperky a hodinami a právní normy vztahující se k hospodářské soutěži a Puncovnímu zákonu.

§ 1) Logo jako označení:

Logo Sdružení klenotníků a hodinářů ČR je označením člena Sdružení, který ve vztahu k ostatním členům Sdružení a k veřejnosti považuje ustanovení preambule za závazné pro své podnikání.

§ 2) Logo jako znak kvality podnikání

Uživatel Loga Sdružení garantuje konečnému spotřebiteli, že svým přístupem k podnikatelským aktivitám dodržuje všeobecně přijaté a uznávané normy podnikatelské etiky.

§ 3) Odpovědnost Sdružení a uživatele LOGA

3.1.
Sdružení přebírá před svými členy interní odpovědnost, že právo užívat Logo

Sdružení bude přiznáno jen těm firmám, které svojí podnikatelskou aktivitou dodržují všeobecně přijaté a uznávané normy podnikatelské etiky.

3.2.
Nositel LOGA (uživatel LOGA) se zavazuje, že bude toto právo užívat čestně a poctivě s cílem podporovat rozvoj oboru zlatnictví, klenotnictví, stříbrnictví a hodinářství v České republice.

§ 4): Podmínky pro přiznání/odebrání práva užívat Loga Sdružení:

4.1.
Logo Sdružení smí používat k obchodním, propagačním a marketingovým účelům
pouze řádný člen Sdružení po schválení jeho žádosti správní radou a uhrazení předepsaných licenčních poplatků na účet 132 351-988/0800, nově pak na účet u ČS, a.s., 2000 30 3369/0800 patřící Sdružení klenotníků a hodinářů ČR, Kozí 4, 110 00 Praha 1.

4.2.
Logo Sdružení je chráněný vzor, právo jeho užívání nepřechází na právní nástupce firmy, jíž bylo používání Loga přiznáno.

4.3.
Právo používat Logo Sdružení bude vyjádřeno podpisem smlouvy o užívání chráněného vzoru a současně též potvrzeno ze strany správní rady Osvědčením o právu užívat LOGO Sdružení.O právu přiznat členům právo používání Loga Sdružení rozhoduje správní rada na základě žádosti člena. (viz příloha).

Ve své žádosti člen požadující právo používat logo podepíše prohlášení s důsledky z toho práva a povinnosti plynoucími.

Neetickým chováním se rozumí např. neuhrazení splatných dodavatelských faktur v termínu splatnosti bez řádné omluvy nebo vysvětlení, prodej zboží pochybného
původu, nekalá soutěž a další sporné obchodní, dodavatelské popř. výrobní praktiky a jednání, které nejsou v souladu s obecně přijímaným uzusem.

4.4.
Správní rada je zodpovědná valné hromadě za schvalování práva užívat logo Sdružení. Jednotlivé firmy jsou zodpovědné před ostatními členy Sdružení a před veřejností za dodržování ustanovení o právní a morální čistotě svého podnikání.

4.5.
Správní rada si vyhrazuje právo v případě potřeby rozhodnout o odebrání užívacího práva k LOGU respektive právo přiměřené medializace takové skutečnosti.

4.6.
V případě pochybností o legálnosti rozhodnutí správní rady ve věci přiznání práva k používání Loga Sdružení má každý člen právo podat u představenstva námitky s přiložením průkazních materiálů. V takovém případě - až do konečného vyřešení - se právo používat Logo Sdružení pozastavuje.


§ 5) Technické provedení Loga

Technické provedení loga (velikost, barva aj.) je určeno podmínkami chráněného vzoru.

§ 6) Ostatní podmínky

Za zneužití Loga Sdružení, tj. jeho neoprávněného používání, má Sdružení právo požadovat u místně příslušného soudu satisfakce, které vyplývají z Občanského popř. z Obchodního zákoníku. Hodnota LOGA jako chráněného vzoru je dána sumou uhrazených licenčních poplatků a bude dále navyšována každým rokem o uhrazené licenční poplatky.

6.1.
Každý uživatel Loga Sdružení podpisem smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se schválenými podmínkami pro přiznání práva užívat LOGO Sdružení.

6.2.
Každý žadatel o právo používat Logo doplní svoji žádost o fotokopii dokumentu, který jej opravňuje k podnikatelské činnosti v oboru.

§ 7) Poplatek za užívání LOGA

7.1.
Medializace známosti LOGA Sdružení předpokládá určité vynaložení finančních prostředků na propagaci, reklamu, výrobu označení, osvědčení apod. Použití těchto prostředků podléhá rozhodnutí správní rady.

7.2. Základní jednorázový licenční poplatek činí: Kč: 5 000,- pro právnické nebo fyzické osoby

a dále pak Kč: 1 000,- ročně za každou maloobchodní jednotku .

7.3.
Uzná-li správní rada za potřebné o výši tohoto ročního příspěvku v průběhu roku jednat, pak má právo jej zvýšit o 100 % nebo toto rozhodnutí přenechat valné hromadě.

7.4.
Kontrolní mechanismus: při nezaplacení licenčního poplatku do 1 měsíce od doby splatnosti právo užívat LOGO Sdružení zaniká.

§ 8) Tyto zásady pro používání loga Sdružení (včetně případných novelizací) jsou nedílnou součástí stanov Sdružení.


Schváleno správní radou ve znění výše uvedeném.


V Praze dne 7.4. 1998
Sdružení klenotníků a hodinářů ČR


Ing. Zdeněk Hlubuček, v.r. Ing. Jan Hlaváč, v.r.
Prezident SKH ČR Generální tajemník SKH ČR

Správní rada
Sdružení klenotníků a hodinářů ČR
,Kozí ul. 4
110 00 Praha 1


Věc: Licenční smlouva:

Žádost o přiznání práva užívat
LOGO Sdružení klenotníků a hodinářů ČR

Žádám o přiznání práva užívat Logo Sdružení klenotníků a hodinářů ČR
dle podmínek pro jeho přiznání ze dne 7.4. 1998 jako součásti stanov Sdružení.

Prohlašuji, že ve své podnikatelské činnosti neuplatňuji žádné praktiky, které
by byly v rozporu s pravidly pro přiznání práva užívat Logo Sdružení.

Jsem si vědom/a všech právních důsledků ze zatajení skutečností, jež jsou v rozporu se Zásadami pro přiznáním práva užívat Logo Sdružení.


V ............................................ Dne: .........................................


Razítko, jméno, příjmení a podpis představitele firmy,
fotokopie dokumentu opravňujícího k podnikání.

V Praze dne .............................. projednala správní rada Sdružení se stanoviskem:

..............................................................................................................................


Za Sdružení: .........................................................................................................


NÁVRATKA
(příloha k žádosti)

Firma/fyz.osoba:...............................................................................(razítko)

v souladu s žádostí o propůjčení práva k užívání LOGA Sdružení oznamuje, že:


a) uhradí jednorázový poplatek Kč 5.000,-

b) uhradí v roce 1998 celkem za své MOJ
(počet) ........... x 1 000,- Kč celkem Kč .........................................


a prohlašuje, že uhradí fakturu za reklamní činnost na podporu prodeje svých výrobků/služeb celkem ve výši (a+b).

Kč.............................................

V .................................. Dne: ...........................Podpis:....................................

MOJ= maloobchodní jednotka